Obchodní a dodací podmínky

        Prodávající je oprávněn zvážit, zda akceptuje objednávky kupujícího na zboží, které prodávající nevede jako svůj stálý sortiment. Prodávající přitom přihlédne zejména k tomu, zda objednávané zboží přesáhne minimálně množství anebo, zda kupní cena objednávaného zboží přesáhne minimálně částku ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

        Veškeré ústně učiněné nabídky a návrhy prodávajícího se stávají závaznými až po jejich písemném potvrzení.
 
        Cenovou nabídkou zpracovanou prodávajícím je prodávající vázán nejdéle 30 dnů ode dne, kdy s ní seznámil kupujícího.
 
    Cenová nabídka prodávajícího se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci zboží, které je jednoznačně určeno. Orientačními cenovými informacemi pro nepřesně určené zboží není prodávající vázán.
 
     Cenové nabídky prodávajícího vychází z informací a specifikace kupujícího, bez znalosti místních poměrů u kupujícího. Posouzení vhodnosti zboží probíhá pouze na základě výslovného požadavku kupujícího a toto musí být ze strany prodávajícího písemně potvrzeno. Pokud kupující neobdrží od prodávajícího potvrzení o vhodnosti použití výrobků ke konkrétním účelům, prodávající za škodu způsobenou vadou nevhodně zvoleného výrobku neodpovídá.
 
     V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.


   
    Každá objednávka je po odeslání potvrzena elektronickou poštou či písemně kupujícímu, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.
     
       Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou či písemně. 
   
    Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (zejm. rozsahu objednávky)  oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neúčinnou.
 
     Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 9.00 do 16.00 hod. 

Veškeré dodatečné změny kupní smlouvy, objednávky či rozsahu zakázky kvalitativního či kvantitativního a doplnění zakázky (vč. úplného zrušení objednávky již potvrzené prodávajícím) musí být kupujícím provedeny písemně a rovněž písemně odsouhlaseny prodávajícím, jinak jsou neúčinné a pro prodávajícího nezávazné. Vzhledem k automatickému zpracování dat a optimalizaci výroby účtuje prodávající kupujícímu jednorázový poplatek na uhrazení administrativních nákladů spojených se změnou/změnami v objednávce odsouhlasenými prodávajícím a to ve výši 4 000,- Kč za každou jednotlivou objednávku, což kupující bere na vědomí a s čímž souhlasí. V případě, že již bylo zboží ve výrobě dle původní objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu stornovací poplatek (odstupné) ve výši 50% z kupní ceny původně poptávaného zboží bez DPH, a to do 5 dnů po odsouhlasení prodávajícím písemné žádosti kupujícího o změnu předmětu koupě. Zaplacením tohoto stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody ani jeho nárok na úhradu kupní ceny za změněný předmět kupní smlouvy (za nově poptávané zboží).

Účastníci si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu do okamžiku vyřízení objednávky.
 
     Kupující je povinen jako odstupné uhradit prodávajícímu 30% kupní ceny (bez DPH) zboží.
 
     Odstoupí-li prodávající od uzavřené smlouvy po uhrazení platby ze strany kupujícího, je povinen takovou platbu neprodleně vrátit.

Prodávající splní povinnost dodat zboží podpisem kupujícího na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zboží (dodací list nebo předávací protokol), nebo jestliže tak kupující neučiní včas (tedy v termínu dohodnutém, jinak k poslednímu dni dodací lhůty), v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím v sídle prodávajícího a kupující poruší svou povinnost zboží převzít. Dle vzájemné dohody prodávající splní svou povinnost dodat zboží také dodáním zboží na jiném písemně smluveném místě anebo, v případě dohodnuté montáže zboží, umožněním převzetí kompletní zakázky v dohodnutém termínu předání a převzetí.
 
     V případě, že byla prodávajícím písemně potvrzena dodávka zboží včetně zajištění dopravy prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím jeho vlastními dopravními prostředky se za okamžik předání zboží považuje předání zboží zástupci kupujícího a potvrzení dodacího listu.
 
     Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení prodávajícího, že zboží je vyrobeno a připraveno k předání, příp. namontováno (pokud byla sjednána jeho montáž), nejpozději však v den, který je smluvně dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá prodávající kupujícímu formou e-mailové či faxové zprávy.
 
     Nepřevezme-li kupující v této době řádně nabídnuté plnění, je kupující v prodlení s převzetím zboží. Pokud konkrétní objednávka nezahrnuje montáž, prodávající uskladní zboží ve svém skladu na náklady kupujícího. Kupující je povinen hradit prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 1% z celkové ceny nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý den skladování předmětných výrobků. Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém povinnost kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností kupujícího k úhradě skladného není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží.
 
     Zboží nevyzvednuté kupujícím prodávající skladuje nejvýše po dobu 60 dnů ode dne smluveného termínu dodání. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší jak 60 dnů, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat bez nároku kupujícího na jakoukoliv náhradu škody. Nárok prodávajícího na úhradu skladného za skladování zboží do dne jeho likvidace je kupující povinen uhradit i v případě, že zboží bylo následně zlikvidováno dle předchozí věty tohoto odstavce.
 
     V případě nevyzvednutí zboží a jeho likvidace se považuje uhrazená záloha na kupní cenu za paušalizovanou náhradu škody, která prodávajícímu vznikla v důsledku výroby požadovaného zboží nevyzvednutého kupujícím a kupující nemá nárok se domáhat vrácení této zálohy z žádného právního titulu (škoda, bezdůvodné obohacení, smluvní pokuta atd). Tím není dotčeno právo prodávajícího,  požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží.
 
       Prodávající je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách a před stanovenou dobou plnění a kupující je povinen tuto dodávku převzít.
 
     Prodávající je oprávněn prodloužit lhůty dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.
 
     Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím. V případě ztížených podmínek dodávky /např. poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, pracovní konflikty, ukončení nebo přerušení výroby materiálu apod./ týkajících se zakázky, které prodávajícímu nebo jeho dodavatelům omezují dodávku materiálu potřebného pro řádné plnění zakázky, si prodávající vyhrazuje právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo navrhnout jiná adekvátní řešení.
Přepravu zboží do místa určení zajišťuje a způsob přepravy určuje prodávající, a to zpravidla výběrem mezi následujícími způsoby:
  1. osobní odběr zboží kupujícím (zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem),
  2. zaslání zboží označené zejména jako „standardní balík“ a „cenný balík“ s doplňkovou službou označenou „DOBÍRKA“,
  3. zaslání zboží na dobírku přepravní službou,
  4. dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou
     Způsob dopravy zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
     V případě dodání zboží dle písm. d) odst. 1 tohoto článku je kupující povinen uhradit prodávajícímu následující dopravné stanovené dle platného ceníku. 
Standardně je zboží zabaleno pouze do technologicky nutných obalů dle konkrétního druhu dodávaného zboží /strečová fólie, pěnové proložky, korkové proložky apod./.
 
    Pokud je kupujícím písemně vyžadováno jiné balení, včetně zvláštního balení transportního, je toto za příplatek a musí být předem prodávajícím odsouhlaseno. Výši příplatku sdělí prodávající kupujícímu nejpozději v den předcházející dni, ve kterém se má zboží zvláštním balením opatřit, s tím, že prodávající je povinen zajistit kupujícím vyžádané zvláštní balení zboží až poté, co výše příplatku bude kupujícím prodávajícímu písemně potvrzena a odsouhlasena.
 
     Nevyžaduje-li kupující balení, popřípadě zvolí nestandardní způsob balení (tedy takový způsob balení, který neodpovídá povaze a účelu dodávaného zboží), neručí prodávající za případné poškození při nakládání, jakož i přepravě tohoto zboží. V případě, že si odvoz zboží zajišťuje sám kupující, případně dle pokynu kupujícího je odvoz zajišťován třetí osobou (dopravcem) určenou kupujícím, může prodávající na žádost kupujícího poskytnout pomoc kupujícímu při nakládání zboží, avšak na riziko kupujícího. V ostatních případech zajišťuje nakládání zboží baleného v obalech prodávajícího na dopravní prostředek prodávající na vlastní náklady a riziko.
 
     Vykládání zboží z dopravního prostředku a následné skládání zboží je povinen zabezpečit kupující na vlastní náklady a riziko. Kupující je rovněž povinen na vlastní náklady a riziko řádně zabezpečit situaci v místě skládky zboží /např. zabezpečením vhodného přístupu, zajištění povolení ke vjezdu apod./.
 
     Nepoškozené vratné obaly (palety, boxpalety, rámy, desky) mohou být vráceny max. do 60 dnů od dodávky na náklady kupujícího, fyzickým doručením k číslu dodacího listu (zálohové faktuře), ke kterému byly dodány. Po uplynutí této doby již obaly prodávajícím nebudou přijaty a budou automaticky fakturovány za cenu uvedenou v platném ceníku v den vydání zboží, s připočtením DPH. Obaly placené v hotovosti jsou nevratné. Faktura je splatná kupujícím do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
V případě, že se tyto obchodní podmínky vztahují ke konkrétní kupní smlouvě, platí, že se ceny dodávaného zboží řídí aktuálním ceníkem prodávajícího platným v době zaslání či předání objednávky kupujícího prodávajícímu, pokud není písemně sjednána cena jiná.
 
     V případě, že se tyto obchodní podmínky vztahují k rámcové kupní smlouvě, platí, že se ceny dodávaného zboží řídí ceníkem, který je aktuální v době uzavření rámcové kupní smlouvy, pokud není písemně sjednána cena jiná.
 
     K ceně určené dle ceníku bude připočítána daň z přidané hodnoty a dle konkrétních podmínek dodávky zboží dále též balné, doprava zboží kupujícímu a/nebo montáž.
 
     Pokud cena vychází z platné cenové nabídky dříve zpracované, je kupující tuto skutečnost povinen písemně vyznačit uvedením čísla cenové nabídky na následné objednávce. Pokud tak neučiní, bude cena kalkulována dle aktuálního ceníku prodávajícího.
 
     Kupní cena bude stanovena v kupní smlouvě, resp. nabídce prodávajícího, a to s přihlédnutím k internímu ceníku/katalogu prodávajícího. Obsah interního ceníku/katalogu má pro kupujícího pouze informativní charakter; prodávající je oprávněn seznam zboží a ceny za toto zboží uvedené v interním ceníku/katalogu průběžně a jednostranně měnit, resp. aktualizovat. Prodávající nezaručuje správnost či úplnost interního ceníku/katalogu a kupující není oprávněn domáhat se uzavření kupní smlouvy na dodání zboží uvedeného v interním ceníku/katalogu nebo sjednání kupní ceny za zboží ve výši uvedené v interním ceníku/katalogu.
 
     Prodávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu zboží sjednanou v rámcové kupní smlouvě, a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) nebo v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Prodávající je povinen prokazatelným způsobem (např. faxem, elektronickou poštou) kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat. Kupující má v takovém případě právo rámcovou smlouvu vypovědět v 1 měsíční výpovědní lhůtě počínající běžet prvým dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. 
 
     Při vystavení daňového dokladu – faktury je prodávající oprávněn zvážit, zda odešle kupujícímu fakturu nejpozději následující pracovní den po dodání zboží, nebo zda odešle fakturu za zboží dodané kupujícímu ve vybraném období (tzv. sběrná faktura). Faktura vystavená kupujícímu je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto písemně jinak. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. Prodávající uzná pouze platby připsané na jím určená platební místa a bankovní účty uvedené na příslušném daňovém dokladu (faktuře). Za řádně doručenou fakturu se považuje i faktura zaslaná e-mailem v PDF.
 
     V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení a kupující bere na vědomí, že prodávající v takovém případě zpravidla nebude akceptovat objednávky předpokládající úhradu kupní ceny po dodání zboží. Po dohodě smluvních stran je možné poskytovat finanční zvýhodnění- skonto.
 
     V případě platby kartou je prodávající oprávněn k ceně zboží přiúčtovat např. telekomunikační poplatek za spojení terminálu s centrálou a poplatek za zpracování transakce, placený bance (tzv. manipulační poplatek). Výše takového manipulačního poplatku však musí být ve faktuře uvedena.
 
     Po dobu prodlení kupujícího s úhradou svých peněžitých závazků není prodávající v prodlení a je oprávněn přerušit plnění svých smluvních povinností.
 Kupující se zavazuje dodržovat dohodnuté platební podmínky a zaplatit celkovou kupní cenu výrobků a služeb poskytnutých prodávajícím hotově nebo bezhotovostním převodem na určený účet prodávajícího, pokud není písemně dohodnuto něco jiného.
 
    Kupující se zavazuje uhradit dodávku včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnosti, v plné výši a bez jakékoliv srážky.
 
    Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy, kterou je kupující povinen na základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na zálohové faktuře. Bez uhrazení zálohy, resp. kupní ceny není prodávající povinen zboží vypravit dříve, než bude na jeho účet připsána kupní cena objednaného zboží, resp. záloha na takovou kupní cenu.
 
     Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny či zbylé části kupní ceny po odečtení zálohy vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží. Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím, který obsahuje veškeré zákonné náležitosti, včetně uvedení data splatnosti kupní ceny.
 
     Zboží se považuje za zaplacené dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího, nebo dnem, kdy bylo uhrazeno hotově. Do doby úplné úhrady kupní ceny zboží včetně případného příslušenství (zákonného i smluvního) zůstává zboží majetkem prodávajícího a ten je s ním oprávněn nakládat dle vlastního uvážení (výhrada vlastnického práva). Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího prodat či jinak převést zboží dodané prodávajícím, které dosud nebylo zcela prodávajícímu uhrazeno, třetí osobě. V případě, že kupující zboží, jehož kupní cenu prodávajícímu dosud zcela neuhradil, prodá či jinak převede na třetí osobu, pohledávka prodávajícího z kupní ceny za předmětné zboží se tím stává splatnou a navíc kupující tímto okamžikem postupuje prodávajícímu pohledávku (a prodávající tuto pohledávku přijímá) za třetí osobou z titulu úhrady kupní ceny za předmětné zboží, a to do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést zboží na třetí osobu.
 
     Pokud kupující bude v prodlení s platbou v rámci jedné nebo více zakázek, které si u prodávajícího objednal, o více než 10 dnů nebo platby zastavil nebo kupující sám na sebe podal insolvenční návrh anebo byl příslušným soudem v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek, stávají se veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu splatnými tím okamžikem. Kupující je v tomto případě povinen neprodleně vrátit veškeré byť i jen zčásti neuhrazené zboží zpět prodávajícímu. Prodávající si pro tyto případy rovněž vyhrazuje právo pozastavit plnění (výrobu) dalších pro kupujícího plněných zakázek nebo prodloužit termín jejich dodání až o 60 dnů. U případné další objednávky od kupujícího pak může být prodávajícím požadována platba celé kupní ceny předem nebo mohou být další dodávky odmítnuty.
 
     Kupující nemá právo vznést jakékoliv další dříve nesjednané požadavky z jakéhokoliv důvodu proti nároku prodávajícího na úhradu kupní ceny /např. dodatečné vyžadování certifikátů na výrobek/, pokud toto nebylo odsouhlaseno před zadáním zakázky. Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení kupujícího s provedením platby nebo k zastavení či odepření platby.
 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 ObčZ).
 
     Poskytne-li prodávající kupujícímu záruku na zboží, pak je tato vždy je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací, odbornou montáží a užíváním dle všeobecně platných předpisů, dodané dokumentace a pokynů prodávajícího.
 
     Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
 
-                  je-li vada způsobena neodborným uvedením zboží do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, neodbornou údržbou zboží, nesprávným skladováním, nebo jiným neodborným zásahem; za neodborné nebo nesprávné nakládání se považuje zejména nakládání se zbožím v rozporu s dokumentací ke zboží vyhotovenou prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo nakládání v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny prodávajícího, případně nakládání v rozporu se zásadami řádné péče o zboží, se kterými by měl být obeznámen pracovník v oboru tiskařské techniky. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady zboží způsobené použitím těch materiálů, součástek nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány prodávajícím nebo výrobcem zboží, či autorizovaným dodavatelem.
-                  vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelná událost)
 
     Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího si zboží pečlivě prohlédnout. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně provedenou prohlídkou. Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může být prohlídka odložena až do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Zjevné vady dodaného zboží je pro zachování reklamačních práv kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději při převzetí zboží od prodávajícího v rámci vykonané prohlídky zboží. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nárok kupujícího z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce v menším množství nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká. Pro účely obchodník podmínek se za zjevné vady považují:
 
a) vady v množství
b) zjevné vady v rozměrech
c) zjevné poškození zboží
 
Skryté vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do konce záruční doby.
 
Reklamace jsou zasílány e-mailem na: office@lc-group.cz.
 
       Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace, na adresu prodávajícího, bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 
     Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. na žádost a ve lhůtě stanovené prodávajícím, předložit reklamované zboží včetně jeho identifikace (paletizačního štítku) a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Doporučuje se, aby kupující při reklamaci předložil záruční list či dodací list, pokud nahrazuje záruční list, popř. technické či technologické informace vztahující se k uplatněné reklamaci z vad kupujícímu dodaného zboží, které umožní ověřit oprávněnost reklamace. Není-li kupující schopen doložit záruční ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou). Dále se doporučuje uvést údaje z dodacího - záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.
 
   Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k prozkoumání existence vad prodávajícím. Neposkytnutí součinnosti kupujícím (např. znemožní či znesnadní zjištění příčin) jde k tíži kupujícího.
 
     Jestliže kupující bude provádět kontrolu jakosti zboží jakostními zkouškami či jinými zkouškami fyzikálních, mechanických, chemických či jiných vlastností, je povinen k provedení této zkoušky přizvat v dostatečném časovém předstihu zástupce prodávajícího.
 
     Na základě podané reklamace bude kupujícímu vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
     Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty,  musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30 pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.
 
    Nároky z vad není prodávající povinen uspokojit před úplným zaplacením kupní ceny.
Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se sjednává pro veškeré spory vzniklé mezi podnikateli v souvislosti se smluvními vztahy, na které se vztahují tyto všeobecné smluvní podmínky, místní příslušnost věcně příslušného soudu prodávajícího.
 
     Právní úkony směřující ke změně, zániku nebo zrušení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na dodání určeného zboží vyžadují písemnou formu.
 
     Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností uvedených v kupní smlouvě.
 
     Obchodní podmínky je možné měnit pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 
      Prodávající a kupující souhlasí s tím, že pokud se tyto obchodní podmínky vztahují k rámcové kupní smlouvě, pak změna obchodních podmínek dohodou může proběhnout i následujícím způsobem: prodávající doručí kupujícímu nové znění obchodních podmínek minimálně 14 dní před navrhovaným dnem účinnosti změny doporučeným dopisem anebo elektronickou zprávou. Změny obchodních podmínek se týkají jak nových, tak dříve dodaných výrobků a služeb prodávajícím. V případě, že kupující nebude s navrženou změnou souhlasit, je kupující oprávněn smlouvu z tohoto důvodu vypovědět Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce od doručení výpovědi prodávajícímu.
 
     V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a některým ustanovením smlouvy, má před obchodními podmínkami přednost toto příslušné ustanovení smlouvy.
 
     Pokud některé ustanovení smlouvy či těchto obchodních podmínek se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 
      Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2018.